Klikněte pro nastavení vyššího kontrastu zobrazení Klikněte pro nastavení velikosti textu

Přehled o poskytovaných službách pro žáky s SVP

Zveřejněno: 18.10.2018

Přehled o poskytovaných službách pro žáky s SVP

Škola poskytuje tyto služby:

Činnost třídního učitele 

 • Věnuje pozornost žákům zaostávajícím v učení

 • Může navrhovat či doporučit vyšetření v pg.-psychologické poradně

 • Vytváří IVP a provádí jeho hodnocení

 • Spolupracuje s vých. poradcem a šk. psychologem

 • Věnuje individuální péči dětem se zdravotními či jinými problémy

 • Vytváří minimální výstupy

Práce výchovného poradce- viz. příloha

Práce psychologa

 • Poskytuje péči žákům ohroženým šk.  neúspěchem, žákům se SVP a  žákům s IVP

 • Poskytuje krizovou intervenci (při akutní nepohodě)

 • Poskytuje krátkodobé psychoterapeutické poradenství

 • Poskytuje osobní konzultace žákům, pedagogům i rodičům

Práce šk. metodika prevence- viz. příloha                         

Práce adaptačního koordinátora- tato funkce se na základě žádosti zřizuje v případě, že do školy přichází žák- cizinec. Koordinátor usnadňuje žákovi první týdny v oblasti adaptační a jazykové.

 

Náplň práce školního metodika prevence sociálně patologických jevů

 • Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.

 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, nekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování).

 • Stanovuje antidiskriminační  pravidla, zachování rovného přístupu.

 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.

 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

 • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci).

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).

 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.

  Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

 Náplň práce výchovného poradce

 Konzultace s rodiči dle dohody.

 

        1. Péče o žáky s výukovými potížemi a zdravotním postižením

 • ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými problémy

 • zajišťuje případné vyšetření v PPP, SPC

 • pomáhá učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická a speciálně-pedagogická vyšetření

 • vede evidenci integrovaných žáků ve škole a podílí se spolu s ostatními pedagogy na zpracování dokumentace pro integrované žáky

 • metodicky pomáhá učitelům poskytujícím nápravnou péči

 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče

   

  2. Péče o žáky s výchovnými problémy  

 • v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciuje vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost

 • poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích

 • spolupracuje s dalšími institucemi

  3. Další metodická a informační činnost

 • předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům

 • informuje žáky a jejich rodiče o činnosti pedagogicko-psychologické poradny a speciálně-pedagogického centra  a o dalších poradenských službách v regionu (úřad práce, sociální péče, krizová centra)

 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče

 • spolu s třídními učiteli sleduje žáky ze znevýhodňujícícho sociálně-kulturního prostředí

 • spolupracuje s metodikem prevence

   

  4. Kariérové poradenství

 • poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro žáky a rodiče

 • informuje o studijních možnostech, pomáhá při vyplnění a včasném odeslání přihlášek ke studiu

 • spolupracuje s třídními učiteli vycházejících tříd v dané problematice

 • organizuje schůzky zástupců SŠ s vycházejícími žáky a jejich zákonnými zástupci

 • zpracovává přehledy o přijetí žáků

   

  5. Vedení dokumentace

 • souspřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči

 • vede databázi žáků s vývojovými poruchami učení, integrovaných žáků a pravidelně ji aktualizuje

 • vede jejich evidenci individuálních studijních plánů

 • spolu s ostatními pedagogy a PPP provádí vyhodnocení účinnosti individuálních studijních plánů 

   

   

 


Modernizace učebny fyziky a chemie

Zveřejněno: 20.5.2024

V letošním roce bude na naší škole realizován projekt s názvem Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v ZŠ Dolní Újezd, v rámci kterého dojde ke kompletní rekonstrukci učebny fyziky a chemie. V učebně ...

Volby do školské rady 2024

Zveřejněno: 14.5.2024

Vážení rodiče, v příloze jsou informace týkající se voleb do školské rady, které proběhnou dne 12. 6. 2024 prostřednictvím aplikace Bakaláři. Další informace vám byly zaslány v aplikaci Bakaláři.  ...

Kalkulace ceny obědů ve školní jídelně platná od 1. 1. 2024

Zveřejněno: 13.12.2023

V příloze jsou ceny stravování ve školní jídelně, které budou platné od 1. 1. 2024. Ceny musely být zvýšeny vzhledem k neustále rostoucím cenám potravin.  ...

Šablony pro MŠ a ZŠ 2023-2025

Zveřejněno: 7.9.2023

V průběhu následujících dvou let bude základní i  mateřská škola využívat další „šablony“. MŠMT poskytlo tuto dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský ve výši cca 3 mil.Kč. Ta nám umožní uhradi...

Digitalizujeme školu

Zveřejněno: 2.1.2023

Naše škola je zapojena do projektu DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1. Projekt je realizován z prostředků Evropské unie, termín realizace je leden - pros...

Info pro cizí strávníky

Zveřejněno: 7.2.2022

V důsledku růstu přímých a provozní nákladů školní jídelny se od 1. 3. 2022 zvyšuje cena obědů pro cizí strávníky na 75,-Kč.  ...

Ceník pronájmu hřiště s umělým povrchem

Zveřejněno: 3.1.2022

V příloze je aktuální ceník pronájmu hřiště s umělým povrchem. ...

Změna tarifu - tělocvična

Zveřejněno: 3.1.2022

Upozorňujeme na změnu tarifu za pronájem školní tělocvičny- za 1 hod. pronájmu budou nově od 1.1.2022 platit členové Sokola 250,-Kč, ostatní 350,-Kč. ...