Klikněte pro nastavení vyššího kontrastu zobrazení Klikněte pro nastavení velikosti textu

Informace o ZŠ 2023/2024

Zveřejněno: 27.9.2023

Informace o Základní škole Dolní Újezd ve školním roce 2023/2024


Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd, příspěvková organizace, zřizovatel Obec Dolní Újezd

Součásti školy: základní škola, školní družina a klub, školní jídelna, mateřská škola

Hlavní úkol: poskytování základního vzdělávání v rámci povinné školní docházky v souladu s právními předpisy.

V 1.-9. ročníku bude školní výuka probíhat podle ŠVP Základní škola, č.j. 17523. 

Počet tříd: 17 (kromě 5. roč.) jsou dvě třídy v ročníku.

Počet žáků: celkem 317 (162 chlapců, 155 dívek), na I. st. (v 1.-5. roč.) je 164 žáků, na II. st. 

(6.-9.roč.) je žáků 153, škola je největší venkovskou školu, průměrný počet žáků ve třídě je 19.

ZŠ je školou spádovou, navštěvují ji žáci z okolních obcí: Jiříkov, Václavky, Horní Újezd, Desná, Poříčí, Zrnětín, Mladočov, Budislav, Osík.

Složení pedagogického sboru:

Vedení školy: ředitel – Mgr. Jan Sigl

                       zástupce ředitele – Mgr. Marie Andrlová

výchovný poradce – Mgr. Jitka Heinischová

speciální pedagog- Mgr. Marta Vomočilová

preventista- Mgr. Magdalena Bulvová (2.st.), Mgr.Lenka Stráníková (1.st.)

metodik ICT – Mgr.Tomáš Fliedr (2.st.), Mgr. Petra Jiráčková (1.st.)

koordinátor ŠVP- Mgr. Zuzana Brůnová

třídní učitelé:  
 1.A.-Mgr. Stráníková Lenka
 1.B- Mgr. Nádvorníková Aneta
 2.A- Mgr. Brůnová Zuzana
 2.B- Mgr. Ropková Marie
 3.A Mgr. Drábková Ilona
 3.B- Mgr. Krásná Ludmila
 4.A- Mgr. Lázničková Štěpánka
 4.B- Mgr. Melšová Kateřina
 5.  - Bc. Frank Petr
 6.A- Mgr. Bulvová Magdalena
 6.B- Mgr. Škeříková Klára
 7.A –Mgr. Jiráčková Petra
 7.B – Mgr. Fliedr Tomáš
 8.A- Švecová Jana
 8.B- Leischnerová Pavlína
 9.A- Mgr. Crowe Lenka
 9.B- Mgr. Watrobová Eliška

bez třídnictví: Mgr. Jan Sigl, Mgr. Marie Andrlová, Mgr. Karolína Kopecká, Mgr,Kamila Kapounová, Mgr. Helena Žďárová, Mgr. Václav Brůna, Mgr. Jitka Heinischová, Mgr. Martina Fialová, Mgr.Jitka Doubková

vychovatelky šk. družiny a klubu: Jitka Sedliská ,Švecová Dagmar, Radka Otavová, Romana Hynková, Dis.Petra Šteflová

asistentky pedagoga: Dagmar Švecová, Radka Otavová, Stanislava Čejková, Romana Hynková, Dis.Petra Šteflová, Kateřina Macáková, Simona Kopecká

Vedoucí metodického sdružení I.st.- K.Melšová, předmětových komisí 2.st.- ČJ – J.Švecová,M- M.Fialová, společenské vědy- Pavlína Leischnerová, Cizí jazyk- L.Crowe, přírodní vědy- T.Fliedr, výchovné předměty- V. Brůna

Zájmový útvar: výuka římskokat. náboženství pro žáky 1.- 9.roč. – p.Vomočilová, p.Jareš, p.Haman, p.Rádek

Péče a pozornost je mj. věnována: 

-integrovaným žákům se zdravotním znevýhodněním či postižením a s vývojovou poruchou, vyučující pro tyto žáky tvoří individuální a podpůrné plány (ve spolupráci s poradenským zařízením a rodiči)

- vycházejícím žákům – volba povolání, konzultace s vých. poradcem, přihlášky, nabídky středních škol, burza škol, profesní orientace

- technické vzdělávání – spolupráce hlavně se středními školami, vybavování dílen, praktické činnosti –

- problematika BOZP, PO, CO a krizové připravenosti zařazena do výuky dle ŠVP, postup ZŠ dle směrnice k BOZP

-problematika prevence dle preventivního programu ZŠ – spolupráce se společností ACET, pravidelné uskutečňování preventivních programů rizikového chování v jednotlivých třídních kolektivech, tzv. vrstevnické programy ve spolupráci s PPP Ústí nad Orlicí

- grant Šablony 2023-25: z něho budou financování šk. asistent pro MŠ, speciální pedagog, další vzdělávání pedagogů, inovativní vzdělávání pro ZŠ, ŠD a ŠK, některé pomůcky, školení, exkurze a výlety

Zájmová činnost 

 -    pěvecký sbor pro žáky I.st. – p.Brůnová (příprava hud. vystoupení, hud. rozvoj dětí)

- pěvecký kroužek pro II.st. – p. Andrlová (zaměřeno na pěvecký a hudební rozvoj, vystoupení)

- sportovní hry pro 1. a 2.st.- p.Frank, p.Lázničková, p.Heinischová (spolupráce s celorepublikovou asociací školních sportovních klubů)

- angličtina pro 1.a 2.roč.- p.Kopecká, p.Crowe, p.Škeříková

- příprava na zkoušky na SŠ pro 9.tř-Čj, M.- p.Fialová,p.Watrobová 

Zájmová činnost v rámci školní družiny a klubu – p.Sedliská ,p.Švecová, p.Hynková, p.Otavová, p.Šteflová, p.Brůna, p.Frank, p.Lázničková, p.Heinischová

- sportovní hry - 1.-9.roč. 

- výtvarná a pracovní náplň, turistické a přírodovědné akce, regionální prvky

- rekreační a odpočinková činnost, příprava na vyučování – denně dle týdenní skladby zaměstnání v ŠD a ŠK, provoz ranní družiny od 6.30 hod.

Žákovská knihovna – p. Doubková, půjčovní doba v pondělí dopoledne

Další zájmová činnost: vyučující 1. a 2. stupně nabídnou žákům účast na mnoha akcích – reprezentace školy v soutěžích: sportovních, výtvarných, matematických a fyzikálních, přírodovědných a ekologických, jazykových, zeměpisných a dějepisných (vlastní akce školy nebo z nabídky dalších institucí), vzdělávací exkurze, návštěvy kulturních představení, tradici má oslava Dne dětí, příp. olympijský den, vánoční besídky, slavnostní shromáždění na konci šk. roku, soutěž Mikroregionu

Další nabídka: - plavecký výcvik pro žáky 3. a 4.roč.(zařazeno do ŠVP))-leden 2024

- pobyt a škola v přírodě – vícedenní akce pro žáky 5.roč.- 12.-14.6.2024

- lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. roč.- 28.1.-2.2.2024

- branně turistický kurz pro žáky 8.roč. – není dán termín

- poskytování první pomoci pro žáky 5. a 8. roč. v rámci výuky přírodovědy a přírodopisu

- spolupráce s Knihovnou Dolní Újezd (Nonstop čtení, Noc s Andersenem, Pasování na čtenáře, setkání se známými spisovateli a ilustrátory)

- pitný režim – podávání nápojů – ve spolupráci se SRPŠ (p.Otavová + kuchařky ŠJ + provozní zaměstnanci)

- školní mléko, ovoce do škol – pro žáky 1.st., celostátně dotované (p.Drábková)

- Klub mladých čtenářů – nabídka levnějších knih (p.Watrobová)

- charitativní akce: fond Sidus, Život dětem (p.Leischnerová, p.Ropková)

- sběry: papíru, sušené pomerančové kůry, nápojových kartonů, potravinářských použitých olejů, PET víček, Ekolamp

- sportovní projekt-Olympijský víceboj ve spolupráci s Českým olympijským výborem


Třídní schůzky a konzultační odpoledne – od 15.00 hod: 

čtvrtek 2. listopadu

čtvrtek 10.ledna-konzultace

čtvrtek 10.dubna

čtvrtek 18. května-konzultace pro pozvané rodiče

- konzultace a schůzky se zákonnými zástupci kdykoliv během roku dle dohody


Zápis dětí do prvních ročníků v úterý 16. dubna 2024. Přijímací zkoušky – termín a forma přijímacích zkoušek není v současné době známa.


Termíny prázdnin: podzimní – 26.-27. října

vánoční – 23.12.-2.1, zahájení výuky 3.1.2024

pololetní – pátek 2.2.2024

jarní – 11.3.-17.3.2024

velikonoční – 28.3.2024- čt

Období školního vyučování bude ukončeno 28.6.2024

Ředitelské volno: 29.9.,22.12.

Další zaměstnanci školy: účetní – p. J.Hladíková – vedení podvojného účetnictví 

Stravování školní a pro cizí strávníky – vedoucí ŠJ – p.Lipavská

- kuchaři:

 p.Zerzánová, p.Kladivová,p.Kysilková,p.Čejka ,p.Částková,p.Jůzová

Provozní zaměstnanci: školníci – p. Doseděl, p.Frank

úklid – p.Štanclová, p. Chadimová, p.Šinkorová, p.Lenochová

       

Při ZŠ existuje SRPŠ – ustanoven výbor z třídních důvěrníků, výborová schůze tvoří a schvaluje rozpočet.

Složení školské rady: předseda L.Jareš, J.Čejka, P.Kopecký, P.Kubeš, P.Jiráčková,V.Brůna

Telefony: škola 461 632 816, tel. do ŠD 736 481 150, telefon ŠJ 461 631 115,

 e-mail: skola@zsdu.cz, reditel@zsdu.cz

web.: www.zsdu.cz


Sběr papíru

Zveřejněno: 18.3.2024

Vážení spoluobčané, rádi bychom vás upozornili na to, že v termínu od 22. -24. 4. 2024 bude probíhat v základní škole sběr papíru a kartonu. Vytříděný, svázaný a zvážený sběr přivážejte, prosím, k pos...

Kalkulace ceny obědů ve školní jídelně platná od 1. 1. 2024

Zveřejněno: 13.12.2023

V příloze jsou ceny stravování ve školní jídelně, které budou platné od 1. 1. 2024. Ceny musely být zvýšeny vzhledem k neustále rostoucím cenám potravin.  ...

Šablony pro MŠ a ZŠ 2023-2025

Zveřejněno: 7.9.2023

V průběhu následujících dvou let bude základní i  mateřská škola využívat další „šablony“. MŠMT poskytlo tuto dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský ve výši cca 3 mil.Kč. Ta nám umožní uhradi...

Digitalizujeme školu

Zveřejněno: 2.1.2023

Naše škola je zapojena do projektu DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1. Projekt je realizován z prostředků Evropské unie, termín realizace je leden - pros...

Info pro cizí strávníky

Zveřejněno: 7.2.2022

V důsledku růstu přímých a provozní nákladů školní jídelny se od 1. 3. 2022 zvyšuje cena obědů pro cizí strávníky na 75,-Kč.  ...

Ceník pronájmu hřiště s umělým povrchem

Zveřejněno: 3.1.2022

V příloze je aktuální ceník pronájmu hřiště s umělým povrchem. ...

Změna tarifu - tělocvična

Zveřejněno: 3.1.2022

Upozorňujeme na změnu tarifu za pronájem školní tělocvičny- za 1 hod. pronájmu budou nově od 1.1.2022 platit členové Sokola 250,-Kč, ostatní 350,-Kč. ...