Poplatky ve školní družině

Zveřejněno: 24.08.2020.

  

Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd

POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Č.j.: 10820

24.8.2020

Vypracoval:

Mgr. Jan Sigl, ředitel školy

Schválil:

Mgr. Jan Sigl, ředitel školy

 

Obecná ustanovení

 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD. 

 Školní družina se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu -vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání 

 1. Přihlašování a odhlašování

 a) Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka.

b) O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

c) Při zápisu do školní družiny jsou zákonní zástupci žáka prokazatelně seznámeni s Vnitřním řádem školní družiny a s touto směrnicí – je     uložena v ŠD a ředitelně.

 2. Stanovení výše úplaty ve družině

     a)      Ředitel školy touto směrnicí stanovil příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 50 Kč měsíčně za jedno dítě s                 účinností od 1.1.2008.  Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.

b)      Úplata může být snížena nebo prominuta dítěti, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba.

c)      Úplata může být dále snížena dítěti, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena.

d)     Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že má nárok na některý příplatek uvedený v předchozích odstavcích – tzn. doloží příslušné potvrzení úřadu práce. Dále musí doložit, že je mu příspěvek vyplácen.

 3. Řízení o snížení nebo prominutí poplatku

    a)     Žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů, kopii rozhodnutí úřadu práce o            poskytování sociálního příplatku nebo potvrzení o pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek                 skutečně vyplácen.

b)      Ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění rozhodne ve správním řízení o snížení nebo prominutí poplatku.

c)      Údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v dokumentaci žáka ve školní družině.

 4. Podmínky úplaty

a)      Úplata je splatná do 31.1. a do 30.9., platí se ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až červen.

b)      Pokud za dítě není zaplacen poplatek, může ředitel školy rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

c)      Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje.

d)     Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny.

 V Dolním Újezdě dne 24. 8. 2020                                                                 Mgr. Jan Sigl

                                                                                                                            ředitel školy

 

 

 

 

 

Nepřehlédněte!

Info pro cizí strávníky

Zveřejněno: 07.02.2022.

V důsledku růstu přímých a provozní nákladů školní jídelny se od 1. 3. 2022 zvyšuje cena obědů pro cizí strávníky na 75,-Kč.
Zobrazit celé

Doučování žáků škol

Zveřejněno: 02.02.2022.

Na naší škole je realizováno doučování žáků škol, které je financováno Evropskou unií. Další informace jsou v příloze.
Zobrazit celé

Ceník pronájmu hřiště s umělým povrchem

Zveřejněno: 03.01.2022.

V příloze je aktuální ceník pronájmu hřiště s umělým povrchem.
Zobrazit celé

Změna tarifu - tělocvična

Zveřejněno: 03.01.2022.

Upozorňujeme na změnu tarifu za pronájem školní tělocvičny- za 1 hod. pronájmu budou nově od 1.1.2022 platit členové Sokola 250,-Kč, ostatní 350,-Kč.
Zobrazit celé