Organizace školního dne

Zveřejněno: 02.09.2020.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO DNE

1. Dopolední vyučování začíná v 7.35 hodin.

Odpolední vyučování začíná v 13.05 hodin.

2. Žákům se škola otvírá (po příjezdu autobusů) v 7.10 hod. Žáci se shromažďují v šatnách, kde v klidu vyčkají.

3. Všichni žáci se po příchodu do šaten přezouvají. Pobyt žáků ve školní budově bez přezutí není dovolen. Obuv ukládají do spodní části laviček v šatně – na místě určeném pro jednotlivé třídy.

4. Po 1. zvonění (7.20 a 12.50 hodin) odcházejí žáci na pokyn dozírajícího učitele ze šaten do tříd.

5. Dobu před zahájením vyučování žáci využijí k přípravě na vyučování. Po 2. zvonění (5 minut před zahájením vyučování) nebudou žáci na chodbách.

6. Pobyt žáků v budově po vyučování bez dozoru učitele nebo jiné určené osoby není dovolen. Budova se zavírá v 15 hodin. Žáci, kteří zůstávají ve škole po 15. hodině pod dozorem učitele, vedoucího ŠK, ŠD, opouští budovu pod jejich vedením. Učitelé žákům školu otevřou a zase uzamknou.

7. Mezi vyučovacími hodinami jsou přestávky:

A. „Malé“ (5 a 10 minutové), které slouží k přípravě na další vyučovací hodinu, případně k přechodu do jiných učeben. Odchod žáků organizuje posledně vyučující. Žáci přecházejí tiše a ukázněně.

B. „Velká“ (20 minutová) slouží k dopolední svačině. Žáci si dojdou s kelímky do vymezených prostor pro čaj. Odnesou si ho do třídy, kde setrvají tak dlouho než se nasvačí. Poté odchází na chodbu, kde se volně prochází. Na pokyn dozírajícího učitele odejdou žáci do tříd a ihned se připravují na další vyučovací hodinu, nebo se připraví k odchodu do pracoven.

C. „Polední“ (60 minutová) slouží k obědu ve školní jídelně, pobytu žáků v okolí školy a pak k přípravě na odpolední vyučování.

Odchod na oběd do školní jídelny po dopoledním vyučování organizuje vyučující – nebo určený učitel:

a) Žáky I. stupně odvádí učitel ze třídy do šaten a do jídelny.

b) Žáky II. stupně odvádí učitel ze třídy do šaten a do jídelny.

c) Pobyt žáků ve školní jídelně po celou dobu stravování organizuje vyučující učitel dle rozpisu (dle možností pomáhá s dohledem i vyučující, který třídu přivedl).

8. Ve dnech odpoledního vyučování:

A. Za příznivého počasí zůstávají žáci po obědě v prostoru mimo školu. Přístup do budovy je na pokyn dozírajícího učitele ve 12.50 hodin.

B. Za nepříznivého počasí je povoleno žákům být v šatně. O situaci A.- B. rozhodne učitel vykonávající dozor.

9. Po ukončení vyučování opouštějí žáci učebnu a budovu. Před odchodem ze třídy zanechá žák po sobě místo čisté a uklizené. Odchod žáků ze třídy organizuje poslední vyučující. Po úpravě míst žáků ve třídě je učitel odvede

do šatny. Zde čeká až se všichni žáci přezují, srovnají si přezůvky a opustí budovu.

10. Používání schodiště:

A. Při cestě do I. nebo II. poschodí – pouze zadním schodištěm

B. Při cestě z II. a I. poschodí – pouze hlavním schodištěm

11. Pokud žáci dojíždějí do školy na kolech, ukládají je do vymezeného prostoru a ve vlastním zájmu je zabezpečí.

12. Rozpis časů vyučování:

1. vyuč. hod. – 7.35 – 8.20

2. vyuč. hod. – 8.30 – 9.15

3. vyuč. hod. – 9.35 – 10.20

4. vyuč. hod. – 10.30 – 11.15

5. vyuč. hod. – 11.25 – 12.10

6. vyuč. hod. – 12.15 – 13.00

7. vyuč. hod. – 13.05 – 13.50

8. vyuč. hod. – 14.00 – 14.45

V Dolním Újezdě 1.9.2020 Mgr. Jan Sigl, ředitel školy

Nepřehlédněte!

Sběr papíru

Zveřejněno: 27.09.2021.

Upozorňujeme občany, že v termínu od 11.-12.10. bude probíhat v základní škole sběr papíru a kartonu. Vytříděný, svázaný a zvážený sběr přivážejte k postrannímu vchodu školy, nejlépe v ranních…
Zobrazit celé