Klikněte pro nastavení vyššího kontrastu zobrazení Klikněte pro nastavení velikosti textu

Stanovy SRPŠ

Zveřejněno: 18.10.2017

SRPŠ - spolek rodičů a přátel školy
Podle zákona č. 83/2012 sb./NOZ/

Čl. 1
1. Název spolku: SRPŠ - spolek rodičů a přátel školy, z.s. /dále jen spolek/
2. Sídlo spolku: Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd, 569 61 Dolní Újezd 342

Čl.2
Právní postavení
1. Spolek je dobrovolnou nepolitickou organizací sdružující rodiče, zákonné zástupce dětí, zaměstnance školy, její absolventy a občany, kteří se zajímají o výchovu, vzdělávání a další aktivity pořádané nebo související se školou.
2. Spolek je právnickou osobou.

Čl.3
Cíle spolku
1. Finančně přispívá na školní i mimoškolní aktivity žáků Základní školy Dolní Újezd, finančně i materiálně přispívá na aktivity školní družiny.

Čl. 4
Členství

Členem spolku se může stát každá fyzická a právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli spolku.
Členství vzniká dnem začátku školní docházky dítěte,, pokud se zákonný zástupce dítěte /rodič dítěte/ výslovně nevyjádří proti. Členství je umožněno i jiným osobám, které mají jakýkoliv pozitivní vztah ke škole.
Členství zaniká:
- úmrtím
- zrušením právnické osoby
- dobrovolným vystoupením na základě ukončení školní docházky dítěte - žáka školy
- vyloučením člena členskou schůzí
- zánikem spolku

Čl.5
Práva a povinnosti členů

Člen má právo:
- účastnit se jednání členských schůzí
- volit a být volen do orgánů spolku
- podílet se aktivně na činnosti spolku
- obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a připomínkami
- kdykoliv ze spolku vystoupit

Člen má povinnosti:
- řídit se stanovami spolku
- svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
- aktivně se podílet na činnosti spolku

Čl.6
Orgány spolku

1. Členská schůze
2. Výbor Spolku
3. Revizní komise

1. Členská schůze
Nejvyšším orgánem je členská schůze, kterou tvoří všichni členové spolku. Členskou schůzi svolává výbor spolku dle potřeby, nejméně však jednou ročně na podnět alespoň třetiny členů spolku, nejpozději do čtrnácti dnů od podání žádosti.
Členská schůze:
- schvaluje stanovy nebo jejich změny
- schvaluje výroční zprávu, rozpočet a roční uzávěrku hospodaření spolku
- schvaluje plán činnosti
- volí členy výboru spolku a revizní komise
- určuje výši členských příspěvků
- rozhoduje o členství
- rozhoduje o zániku spolku
Členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů spolku. Každý člen disponuje jedním hlasem. Členská schůze přijímá rozhodnutí prostou většinou hlasů. O jednání a usnesení musí být veden zápis.

2. Výbor spolku
- je řídícím a výkonným orgánem spolku
- tvoří jej členové spolku v počtu/zástupců rodičů dětí - za každou třídu minimálně 1 člen/zvolených Členskou schůzí a volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře.
- funkční období volených orgánů je tříleté, se souhlasem členské schůze se může prodlužovat
- schází se podle potřeby, minimálně jednou za rok
-jednání výboru spolku řídí jeho předseda
- každý člen má jeden hlas, usnesení výboru spolku jsou přijata nadpoloviční většinou přítomných členů výboru spolku
- z jednání se pořizuje písemný záznam

Předseda
- jedná s pověřením výboru v zájmu spolku
- je statutárním zástupcem spolku a je oprávněn vstupovat do právních vztahů, zavazovat spolek k povinnostem a nakládat s peněžními a jinými prostředk spolku v souladu s cíli spolku a plánem činností na příslušné období
- spolu s hospodářem spolku je oprávněn disponovat peněžními prostředky na účtu spolku

Místopředseda
- přebírá z pověření předsedy jeho pravomoce

Hospodář
- spravuje prostředky spolku v souladu s cíli spolku, vede účetní evidenci
- je oprávněn disponovat peněžními prostředky na účtu spolku spolu s předsedou spolku

3. Revizní komise
- Je kontrolním orgánem spolku, má 3 členy volené na tři roky členskou schůzí, které předkládá písemnou zprávu o kontrole.
-Dohlíží na hospodaření spolku, nakládání s finančními prostředky spolku a na to, zda je hospodaření spolku v souladu s rozpočtem.
- Přezkoumává účty spolku, vyjadřuje se k účetní uzávěrc a výsledku hospodaření, má právo nahlížt do všech dokladů.
- V případě zjištěných závažných nedostatků v hospodaření spolku je oprávněna svolat mimořádnou členskou schůzi.

Čl.7
Zásady hospodaření

Spolek hospodaří s majetkem movitým i nemovitým. Zdroje majetku jsou:
- příspěvky členů. Členský příspěvek může být nulový, pokud bude nahrazen jednorázovým příjmem z akce, na které se členové spolku budou aktivně podílet/sběrové akce adventní nebo velikonoční výstavy apod. /
- granty a projekty
- dary a příspěvky fyzických a právnických osob
- dotace krajů, měst a obcí, státu
- příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení

V souladu s cíli spolku jsou finanční a materiální prostředky určeny na tyto účely:
- Odměny žákům za vynikající výsledky na soutěžích a dalších akcích organizovaných školou, školní družinou, zájmovými kroužky.
- Příspěvky na vzdělávací, společenské, kulturní a sportovní akce/prezentace na výstavách a veřejných vystoupeních, účast na lyžařském či jiném vzdělávacím kurzu,../
- Příspěvky na dopravu žáků na soutěžní i nesoutěžní přehlídky, divadelní i kulturní představení a  sportovní soutěže.

O hospodaření je vedena přehledná evidence hospodářem spolku, který za hospodaření odpovídá a zprávu o hospodaření předkládá členské schůzi jednou ročně. Finanční prostředky jsou uloženy v pokladně a na účtu spolku

Čl.8
Zánik sdružení

Spolek zaniká
- rozhodnutím členské schůze
- pravomocným rozhodnutím příslušných orgánů
- dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze

V případě zániku spolku přechází majetek na nástupnickou organizaci neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. Při absenci takovéto organizace pak přechází majetek spolku přímo na Základní školu Dolní Újezd, ktrá provede majetkové vypořádání.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

Stanovy jsou závazné pro všechny členy sdružení, mohou být měněny členskou schůzí na návrh výboru spolku.
Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení členskou schůzí.
Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.

Sběr papíru

Zveřejněno: 18.3.2024

Vážení spoluobčané, rádi bychom vás upozornili na to, že v termínu od 22. -24. 4. 2024 bude probíhat v základní škole sběr papíru a kartonu. Vytříděný, svázaný a zvážený sběr přivážejte, prosím, k pos...

Kalkulace ceny obědů ve školní jídelně platná od 1. 1. 2024

Zveřejněno: 13.12.2023

V příloze jsou ceny stravování ve školní jídelně, které budou platné od 1. 1. 2024. Ceny musely být zvýšeny vzhledem k neustále rostoucím cenám potravin.  ...

Šablony pro MŠ a ZŠ 2023-2025

Zveřejněno: 7.9.2023

V průběhu následujících dvou let bude základní i  mateřská škola využívat další „šablony“. MŠMT poskytlo tuto dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský ve výši cca 3 mil.Kč. Ta nám umožní uhradi...

Digitalizujeme školu

Zveřejněno: 2.1.2023

Naše škola je zapojena do projektu DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1. Projekt je realizován z prostředků Evropské unie, termín realizace je leden - pros...

Info pro cizí strávníky

Zveřejněno: 7.2.2022

V důsledku růstu přímých a provozní nákladů školní jídelny se od 1. 3. 2022 zvyšuje cena obědů pro cizí strávníky na 75,-Kč.  ...

Ceník pronájmu hřiště s umělým povrchem

Zveřejněno: 3.1.2022

V příloze je aktuální ceník pronájmu hřiště s umělým povrchem. ...

Změna tarifu - tělocvična

Zveřejněno: 3.1.2022

Upozorňujeme na změnu tarifu za pronájem školní tělocvičny- za 1 hod. pronájmu budou nově od 1.1.2022 platit členové Sokola 250,-Kč, ostatní 350,-Kč. ...