Vnitřní řád školní jídelny

Zveřejněno: 05.10.2018.


Základní škola Dolní Újezd, okres Svitavy

VNITŘNÍ  ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Č. j.

 

Vypracoval:

Lipavská M.

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

 1. 11. 2018

Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.


 1. Úvodní část

1.1.      Vnitřní řád upravuje práva a povinnosti dětí, žáků, jejich zákonných zástupců a všech     pracovníků školy, organizaci provozu jídelny a jeho vnitřní režim, podmínky pro zajištění     bezpečnosti a ochrany zdraví,  ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, podmínky zacházení s majetkem ze strany strávníků určenému ke stravování dětí, zaměstnanců školy a ostatních strávníků.

 1.2.      Vnitřní řád je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě    nezletilých dětí i pro zákonné zástupce.

1.3.      Vnitřní řád je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:

            - zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,

            - zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,

            - vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,

            - vyhláškou č. 137/2004 Sb.,  o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní        a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů,

            - vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových                organizacích zřízených ÚSC, ve znění pozdějších předpisů,

            - nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů


 2.         Školní jídelna zajišťuje stravu pro:

            - děti mateřské školy - přesnídávky, obědy, svačiny

            - obědy pro žáky základní školy

            - obědy pro vlastní zaměstnance

            - obědy pro cizí strávníky


3.         Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi, žáky, zákonnými    zástupci dětí a žáků, pedagogickými pracovníky a provozními zaměstnanci.


3.1.      Práva dětí a žáků

            - děti z mateřské školy mají právo na jeden oběd, přesnídávku a svačinu denně

            - žáci základní školy mají právo na jeden oběd denně

            - mají právo na respektování individuálního tempa při jídle, děti a žáky nenutíme k dojídání jídla

            - děti a žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na zdravé životní prostředí

            - mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikománií

            - zaměstnanci základní a mateřské školy mají právo na jeden oběd

 

3.2.      Povinnosti dětí a žáků

      - děti a žáci dodržují pravidla kulturního stolování a slušného chování (předškoláci používají příbor)

      - zdraví pracovníky školy srozumitelným pozdravem, respektují pokyny učitelek a kuchařek

      -dodržují základní hygienická pravidla

      - děti a žáci se nesmějí dopouštět projevu rasismu a šikanování


3.3.      Práva a povinnosti zákonných zástupců

-zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podměty k práci školní jídelny a školní jídelny - výdejny u vedoucí stravování nebo ředitelky školy

            -zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti dítěte

 

3.4.      Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi, žáky, zákonnými zástupci dětí a žáků, pedagogickými pracovníky a provozními zaměstnanci

-učitelka vydává dětem, žákům a zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním vnitřního řádu školní jídelny a školní jídelny-výdejny, zajištění bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření

            - informace, které zákonný zástupce poskytne o dítěti (zdravotní způsobilost) jsou důvěrné a všichni      pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 


4.         Podmínky pro poskytování stravy

            Dítě v MŠ může odebírat přesnídávku, oběd a svačinu. Žák v základní škole může odebírat oběd. Zaměstnanci a cizí  strávníci mohou odebírat oběd.

 

5.         Odhlašování

            Provádí se v Školní jídelně Základní školy osobně či telefonicky/záznamník/ na čísle 461 631 115  nebo na www.strava.cz  do 6.00hod.            


6.         Odnášení stravy


            Jídla podávaná v rámci školního a závodního stravování konzumují strávníci v provozovně školního stravování. Odnášení stravy mimo školní budovu je umožněno pouze první den neplánované nepřítomnosti strávníka (dítěte nebo žáka) v zařízení (který se podle vyhlášky o školním stravování  07/2005 Sb. považuje za pobyt ve škole), kdy nemůže být dodržena podmínka pro odhlášení. V     tomto případě si rodiče mohou vyzvednout stravu dětem v MŠ pouze v době od 11:15 do 11:30 hod. a žákům v ZŠ v době pouze od 11:00 do 11:15 hod a to do vlastních jídlonosičů a nádob určených   přepravě stravy (strava nebude vydána do kelímků nebo sklenic nebo nádob znečištěných). Bude-li  však strávník nemocen několik dní, pak od druhého dne jeho nemoci, kdy nebude přítomen ve škole      nebo v MŠ, se už nejedná o školní stravování (s odkazem na § 122 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb.)     a právnická osoba vykonávající činnost školní jídelny bude strávníkovi účtovat částku ve výši plné úplaty za toto jídlo.

            Školní jídelna zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje. Obědy jsou určeny k okamžité spotřebě! Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje žádná náhrada.


7.         Organizace provozu

7.1       MŠ a ZŠ učí děti a žáky správným stravovacím návykům a tomu je přizpůsobena skladba   jídelníčku. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a podmínkou je plnění   spotřebního koše. Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s kuchařkou na týden dopředu. Je vyvěšen v MŠ na dveřích kanceláře ŠJ v jídelně.           

7.2.      Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU je zveřejněn seznam alergenů na nástěnkách a webových stránkách školy.

 7.3.      Za dodržování hygienických předpisů zodpovídají pracovnice školní jídelny. Ve školní jídelně na žáky dohlíží učitelé dle stanoveného rozpisu dozoru.  Za čistotu stolů a podlah zodpovídá  v ŠJ uklízečka.

7.4.      Provoz zajišťují kuchařky a kuchař, vedoucí školní jídelny. Strava je připravována ve školní kuchyni. Pro děti MŠ je dovážena výtahem z jídelny ŠJ do výdejny MŠ, kde je vydávána  pracovnicemi MŠ.

            Dovoz stravy – Přesnídávka    8.15 hod

                                      Oběd              11.00 hod

                                      Svačina           12.00 hod       

            Celý den je zajištěn pitný režim (ovocné a bylinkové čaje, voda)

            Na ZŠ ve školní jídelně se vydávají obědy pro žáky v době od 11.15 do 13.10 hod  

            Pro polévku a hlavní jídlo si strávníci docházejí s tácem k výdejnímu okénku, kde se jídlo vydává po identifikaci čipem, pokud ho strávník nemá, musí si požádat v kanceláři ŠJ o vystavení náhradní stravenky. Nápoje mají samoobslužný systém. Jídlo si strávníci odnášejí ke stolu, použité nádobí odevzdávají na určené místo.      Cizím strávníkům se obědy vydávají do vlastních jídlonosičů v době od 11.00 – 11.15 hod  nebo též u vydávacího okénka v době od 11.15 – 13.10 hod a v jídelně mají vyhrazené místo ke stravování.

8.         Cena stravy

            Cena stravy je rovna výši nákladů na potraviny, tj. finanční normativ. Strávníci jsou rozděleni  podle věku do 3  kategorií.  

         

           Finanční norma (cena potravin):

            Žáci ZŠ

            1. skupina         7 – 10 let           22,- Kč

            2. skupina       11 – 14 let           24,- Kč

            3. skupina       15 a více let        25,- Kč 


           Děti MŠ


 

1. skupina

3 – 6 let

Zaměstnanci

Cizí strávníci

Cizí OÚ

Cizí

OÚD

Přesnídávka

  8,50

 

 

 

 

Oběd

16,50

 19,-

  63,-

  33,-

49,-

Svačina

  6,00

 

 

 

 

Cena celkem

36,00

 22,-

  63,-

  33,-

49,-


           Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle skupin 1. a 2.,3. 

 

9.         Platby stravy

            Placení probíhá dvěma způsoby:

            -v hotovosti poslední pracovní den  v měsíci v kanceláři ŠJ

            -bezhotovostní nejpozději do 20. pracovního dne v měsíci dopředu /tj.20.září se platí na říjen/

              číslo účtu: 19/1284777309/0800

             Variabilní symbol dostanou strávníci při přihlášení ke stravování.

             Při přihlášení  ke stravování vyplní každý strávník přihlášku ke stravování, zakoupí  si čip

             v hodnotě 140,- Kč a jsou mu předány písemně informace o stravování a odhlašování.


 10.       Bezpečnost a ochrana zdraví


 10.1.    Za bezpečnost žáků  ZŠ zodpovídají v plné míře pedagogičtí pracovníci a to i po dobu   stravování  v ŠJ.


10.2.    V případě úrazu pedagog. prac. zajistí prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření a ošetření. Rodiče jsou informování bezodkladně. Každý úraz pedagog. prac. zaznamená do knihy úrazů a oznámí ředitelce školy.

10.3.    V rámci bezpečnosti se strávníci chovají v jídelně dle pravidel BOZ v souladu s hygienickými    předpisy,  dle zásad slušného chování a společenských pravidel stolování. Strávníci jsou povinni řídit   se pokynů personálu školní jídelny a pedagogického dohledu, zároveň se nesmí dopouštět rasismu a   šikany.

Závěrečné ustanovení: 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: M. Lipavská (vedoucí stravování)

   

    

  Monika Lipavská

  vedoucí stravování

   

   

  V Dolním Újezdě 1.11..2018                                               

   


Nepřehlédněte!

Vyhlášení ředitelského volna

Zveřejněno: 04.11.2021.

Podle §24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z provozních a organizačních důvodů ředitelské volno na…
Zobrazit celé