Školní aktivity

Zveřejněno: 18.10.2017.

Projekt školní mléko se podařilo rozšířit téměř pro celou školu ve spolupráci s Lakteou.
Pro žáky je na škole zajištěn pitný režim. V dopoledních hodinách je připraveno podávání teplého čaje,tzn. že se děti mají možnost během den kdykoli napít.

Žáci školy se zúčastňují velkého množství soutěží, olympiád, exkurzí, kulturních a jiných představení, výstav a přednášek, pod vedením učitelů připravují programy a představení pro sebe i pro veřejnost.

Velmi pestrá je sportovní  činnost i mimoškolní, ekologické a přírodovědné aktivity, sběrové akce aj. Již tradicí se staly tyto akce: Olympijský den, Dětský den, Čtenářský den, Pasování na čtenáře, naši žáci se pravidelně účastní soutěže Mikroregionu Desinka.

Zřizovatel školy vytváří pro provoz školy a její modernizaci velmi dobré podmínky. Zřizovatel a rada obce se problematikou školy zabývá nejen na setkání s ředitelem školy. Škola dostává od zřizovatele nemalé prostředky na běžný provoz a údržbu a na každoročně se opakující a další výdaje.

Dobrá spolupráce je i s rodičovským sdružením. Pro rodiče jsou během školního roku ze strany ZŠ připraveny 4 konzultační odpoledne, při nichž se mohou rodiče informovat na prospěch a chování svých dětí. Na úvodní schůzce výboru SRPŠ je sestavován rozpočet pro přímou finanční podporu dětem na různé aktivity. Žáci zpětně přispívají do pokladny SRPŠ sběrem starého papíru, léčivých rostlin a pomerančové kůry.

V roce 2006 byla ustanovena školská rada. Na svých schůzkách se členové rady seznamují s chodem školy a s výroční zprávou, projednávají se úkoly a plány práce rady a součinnost se SRPŠ.

Škola není izolovaná, spolupracuje s mnoha subjekty: s okolními MŠ, ZŠ a obecními úřady spádových obcí,se ZUŠ Dolní Újezd, místní knihovnou, s TJ Sokol, se ZD Dolní Újezd, s Farním úřadem, s Klubem oživení historie obce, s Kulturní komisí, se Sborem dobrovolných hasičů, s Výtvarným studiem p. Š. Hrouzkové, s dětským zdravotnickým střediskem, s Oblastním spolkem ČČK, s Policií ČR oddělení Litomyšl, s poradenskými zařízeními – pedagogicko psychologickými poradnami, se Speciální školou Litomyšl, s Domem dětí a mládeže Litomyšl, s odborem školství a mládeže při Městském úřadě v Litomyšli a  Krajském úřadu v Pardubicích, se Službou škole Svitavy, s firmou Liko, s pojišťovnou Kooperativa,s vedením Smetanova domu Litomyšl. Důležitá je i spolupráce s firmami – dodavateli. Podrobnější informace za každý školní rok jsou obsaženy v tzv. výročních zprávách ( jsou umístěny na webu: http://www.zs.dolniujezd.cz).

Úkoly jsou na pedagogického pracovníka kladeny i v dalších oblastech – vytvořit příznivé klima ve třídě, škole, ve spolupráci s rodiči a širší veřejností, zvládnout příliv dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, popř. imigrantů do třídy, zajistit sociální soudržnost ve třídě, podporovat toleranci, odstraňovat šikanu atd.

Kvalitní výchovně vzdělávací práci s dostatkem motivace a netradičních forem a metod během školního roku plní učitelé za respektování pedagogických zásad, tak aby absolventi naší školy byli dobře připraveni do dalších let. Zpětná vazba potvrzuje, že s žáky naší školy je v převážné většině na středních školách spokojenost. Během školního roku navštěvují naši školu bývalí žáci – přicházejí pozdravit kantory a zavzpomínat si. Tradičně školu navštěvují bývalí žáci při příležitosti tzv. schodníků.

Nepřehlédněte!

Sběr papíru

Zveřejněno: 27.09.2021.

Upozorňujeme občany, že v termínu od 11.-12.10. bude probíhat v základní škole sběr papíru a kartonu. Vytříděný, svázaný a zvážený sběr přivážejte k postrannímu vchodu školy, nejlépe v ranních…
Zobrazit celé