Provozní řád tělocvičny ZŠ a MŠ Dolní Újezd

Zveřejněno: 24.08.2020.

PROVOZNÍ ŘÁD TĚLOCVIČNY ZŠ A MŠ DOLNÍ ÚJEZD

Základní údaje:

-         rozvrh pro školu a veřejnost jsou zveřejněny na nástěnce v chodbě u tělocvičny

-         uživatelé tělocvičny jsou povinni řídit se Provozním řádem

-         v celém objektu je přísný zákaz kouření

-         nalezené předměty uživatelé odevzdají školníkům nebo vedení školy

-         všechny prostory je třeba udržovat v čistotě a neničit vybavení tělocvičny. Také není možné bez souhlasu vedení školy přeznačovat a jakkoliv upravovat trvalé značení hracích ploch, lepit značky apod.

-         veškeré závady se hlásí vedení školy nebo správci tělocvičny

-         provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít tělocvičnu z technických či jiných důvodů. Oznámení bude viset u vchodu do tělocvičny.

 

Odpovědnost při využívání tělocvičny

-         vstup do tělocvičny je možný pouze v doprovodu a pod dozorem dospělé a pověřené osoby (trenér, cvičitel, vedoucí), která je zodpovědná za pořádek a dodržování Provozního řádu, též zodpovídá za dodržování bezpečnostních a požárních předpisů, včetně případných sankcí uložených za jejich porušení. Po ukončení činnosti odpovídá za zhasnutí světel, kontrolu sociálního zařízení a uzamčení tělocvičny. Odchází vždy jako poslední. Vzniklé závady ohlásí správci či vedení školy.

-         vstup do haly je umožněn se správcem nebo přes mobilní telefon. Přístup přes mobilní telefon zřizuje vedení školy na základě písemné žádosti. Dveře zůstávají během tréninku zavřené.

-         uživatelé tělocvičny odkládají obuv na vyhrazených místech, ve vnitřních prostorách používají čistý oděv a obuv – zakázána je tvrdá a tmavá podrážka zanechávající šmouhy. Nepřípustné je používání kopaček a turfů.

-         na palubovku je zakázáno nošení občerstvení, pitný režim se ukládá na k tomu určené místo

-         v chodbách je zakázáno stavění kol. Ta se uzamykají ven do stojanů

-         uživatel /trenér, cvičitel, vedoucí), který v hale provozuje sportovní činnost pro další osoby, odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech těchto osob, které jsou v prostorách tělocvičny přítomny v souvislosti s jejich činností

-         je zakázáno uzlovat a utahovat lana na šplh

-         je zakázáno zdržovat se před tréninkem či během tréninku v prostorách nářaďovny

-         při nerespektování těchto zásad mohou být uživatelé vyloučeni z užívání tělocvičny, nebo jim bude zakázána činnost na určitou dobu

-         poškozené věcí a zařízení tělocvičny jsou viníci povinni opravit na své náklady či je zaplatit, popř. tento materiál nahradit novým

-         je zakázáno zdržovat se v prostorách haly po ukončení tréninkové jednotky

-         při pořádání turnajů, utkání či jiných akcí pro veřejnost je pořadatel povinen zajistit vstup do tělocvičny pouze hlavním vchodem. Vedlejší (služební) vchod je určen pouze pro hráče a pořadatele.

-         při pořádání turnajů je nutné zajistit pořadatelskou službu, která kontroluje dodržování stanovených zásad. Pořadatel je povinen při vstupu osob z balkonu do prostor šaten a haly zajistit, aby se osoby do těchto prostor přezouvaly, případně použily návleky.

-         při nerespektování těchto zásad může být jednotlivec či skupina správcem či vedením školy vykázána z haly a nájemci probíhající akce ukončena

 

 

 

Dolní Újezd 1. 8. 2020                                 ………………………………………

     Mgr. Jan Sigl, ředitel školy

 

Nepřehlédněte!

Vyhlášení ředitelského volna

Zveřejněno: 04.11.2021.

Podle §24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z provozních a organizačních důvodů ředitelské volno na…
Zobrazit celé